Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie – dawniej i dziś

Już w latach 1998-2002 uczestniczyłem w pracach Zespołu Programowego – Porozumienia na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie. Byłem twórcą i pierwszym przewodniczącym Zespołu Zadaniowego przy Prezydencie miasta Krakowa ds. Wspierania i rozwoju MSP. W roku 2001 podjęto pierwszą, skonkretyzowaną uchwałę o wspieraniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Pracowałem nad stopniowym uwspółcześnieniem i poszerzeniem tego programu przez cały okres swojej działalności społecznej oraz w Radzie Miasta Krakowa. Mała i średnia przedsiębiorczość w Krakowie to najważniejsza gałąź gospodarki, którą miasto powinno bezwzględnie wspierać.

We wrześniu 2009 roku radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta Krakowa.

W listopadzie 2010 roku przyjęto uchwałę:

UCHWAŁA NR CXV/1572/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Priorytetami programu od początku były: wspieranie kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzin gospodarczych: indywidualnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej; wspieranie firm w celu zwiększania inwestycji oraz nowych miejsc pracy; nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji.

W kadencji 2010-2014  udało się przygotować i przegłosować uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Tekst Uchwały

Celem programu jest ochrona małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie branż, które Miasto uznaje za zanikające i wymagające szczególnej ochrony.

Ochrona przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających w Krakowie polega na:

a) wynajmie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na działalność dotyczącą branż, o których mowa w niniejszym programie w trybie przetargu na najem lokalu użytkowego, który jest ograniczony pod względem przedmiotowym (przetarg celowy),

b) stosowaniu wobec najemców lokali użytkowych, o których mowa w niniejszym punkcie waloryzacji stawek czynszu netto, z uwzględnieniem specyfiki branż chronionych i zanikających.

Załącznikiem do programu była lista branż chronionych, zanikających i preferowanych, na której znalazły się m.in.: szewstwo naprawkowe, krawiectwo naprawkowe, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo; ślusarstwo, tapicerstwo, kaflarstwo, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, wytwarzanie i naprawa obuwia ortopedycznego, czy kowalstwo artystyczne.

W grudniu 2014 roku Program Wspierania Przedsiębiorczości został zaktualizowany: UCHWAŁA NR IV/51/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr CXV/1572/10 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Ponowna aktualizacja uchwałą Rady Miasta Krakowa nastąpiła w 2017 roku:

UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

Nowy Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016 – 2020 ma na celu tworzenie ogólnych warunków sprzyjających rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada do realizacji 45 zadań, w ramach pięciu priorytetów:

  1. Promocja działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości
  2. Wspieranie młodych przedsiębiorców
  3. Informacja i doradztwo
  4. Współpraca ze szkolnictwem – promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej
  5. Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw

Większość z nich to kontynuacja uaktualnionych działań, wykonywanych w ramach dotychczasowego Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Program jest dokumentem, wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli: Rady Miasta Krakowa, pracowników Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli krakowskich startupów oraz krakowskich przedsiębiorców. Dokument wpisuje się w zapisy ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Krakowa 2030 r. oraz Strategię Rozwoju Turystyki Krakowa na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe sprawozdania z realizacji programu można znaleźć tutaj:

Sprawozdania z realizacji Programu