Skok inwestycyjny i urbanistyczny

Punkt widzenia kandydata na kwestie inwestycyjne w mieście.

1. Skok inwestycyjny.

 

Kryzys w Europie można przekuć w sukces Krakowa, szybciej i taniej przebudowywać infrastrukturę ale trzeba mieć inwestycje przygotowane dokumentacyjnie i finansowo, trzeba także korzystać z nowoczesnych narzędzi finansowych. W ciągu jednej kadencji zbudujemy wreszcie Centrum Kongresowe i Halę Sportowo Widowiskową, dokończymy Krakowski Szybki tramwaj a w ciągu dwóch kadencji zbudujemy 3 obwodnicę Krakowa i rozpoczniemy inwestycję Premetra, czyli Regionalnej Kolei Aglomeracyjnej. Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy inwestycyjne tworzące nowe miejsca pracy.

2. Planowanie, urbanistyka, estetyka – nasza determinacja.

Będziemy zdeterminowani przyspieszyć tworzenie miejscowych planów przestrzennych, tak aby na koniec pierwszej kadencji pokrycie planami w Krakowie przekroczyło 50 %. Więcej środków przekażemy na infrastrukturę społeczną dzielnic i osiedli. Wdrożymy przygotowane programy odnawiania fasad i kamienic, wdrożymy lokalne programy rewitalizacji i rehabilitacji zabudowy blokowej

3. Transport i komunikacja – szybciej i nowocześniej.

Trzecia obwodnica i Krakowska Kolej Aglomeracyjna/Premetro – to dwa najważniejsze projekty inwestycyjne w zakresie transportu. Ale potrzebna też jest przebudowa lokalnych układów komunikacyjnych, nowych węzłów i estakad. Potrzeby jest nowoczesny, zmodernizowany, pochodzący od różnych podmiotów komercyjnych transport publiczny .

4. Więcej pieniędzy – nowa polityka finansowa.

Zrealizowanie skoku inwestycyjnego wymaga dodatkowo, poza obecnie przewidywanymi środkami, około 4-6 mld złotych do 2020 roku. W tym celu zwiększymy pozyskiwanie środków z programów UE, wykorzystamy nowoczesne narzędzia i instrumenty finansowe, spółki celowe, partnerstwo publiczno prywatne. Jeżeli będzie na to pozwalała koniunktura gospodarcza – odważnie przyspieszymy sprzedaż części mienia komunalnego, rozważymy pozyskanie środków poprzez wejście na giełdę części podmiotów komunalnych. Sprawy finansowe to kluczowy warunek przyspieszenia jakie chcemy w Krakowie przeprowadzić.

5. Polityka mieszkaniowa-jak w Europie.

Dzięki PO przeprowadziliśmy w Krakowie odważną reformę czynszów komunalnych i zasad wynajmu mieszkań. Dzięki temu mamy środki na modernizację zasobu komunalnego i wsparcie innych działań mieszkaniowych. Teraz proponujemy program oddłużania lokatorów zasobu komunalnego a także przegląd prawidłowości wykorzystania zasobu komunalnego. Dla osób z kolejki oczekujących proponujemy szybszy i na większą skalę program wynajmu komunalnego w ramach partnerstwa mieszkaniowego. Dla mieszkalnictwa komercyjnego proponujemy program uzbrajania terenów ze środków pozabudżetowych.

6. Nowoczesna obsługa mieszkańców – odważnie i efektywnie.

Nasze spółki komunalne, dostarczające wodę, ciepło, odbierające ścieki czy śmieci należą do najlepszych w Polsce, świetnie wykorzystują środki UE, mają odważne programy inwestycyjne. Będziemy to wspierać. Ale też będziemy wspierać wchodzenie w gospodarkę komunalną komercyjnej konkurencji, której się nie boimy a która zwiększy efektywność, ustabilizuje ceny, polepszy obsługę mieszkańców.

7. Nowy model Urzędu Miasta.

Mieszkańcy Krakowa są średnio zadowoleni z obsługi, jaką zapewnia Urząd Miasta Krakowa i często jako lepiej obsługujące wskazują urzędy mniejszych gmin czy powiatów. To tam obsługa mieszkańców jest sprawna a decyzje wydawane są szybko. Najlepszym sposobem na poprawę funkcjonowania Urzędu jest decentralizacja jednostek odpowiadających za obsługę mieszkańców, tak aby w poszczególnych „urzędach rejonowych” można było uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, inwestycyjne, w zakresie opieki społecznej, rejestracji pojazdów, dowodów osobistych. Wtedy to w urzędzie na Kurdwanowie, Dębnikach czy Rynku Podgórskim, na Prądniku czy Bronowicach, na Starym Mieście czy w jednej z dzielnic Nowej Huty będzie można wszystko sprawnie załatwić. Będzie też łatwo porównać sprawność działania poszczególnych urzędów.

8. Nowy model dzielnic – Dzielnice Zadaniowe.

Mieszkańcy oczekują większego wpływu dzielnic na działania samorządu Naszego Miasta, podobne oczekiwania przedstawiają przedstawiciele samorządowych dzielnic, wydaje się iż funkcjonujący od 20 lat model jednostek pomocniczych gminy należy skorygować.

Proponujemy więc nowy model dzielnic – Dzielnice Zadaniowe. Podstawowe założenia to: (1) ścisłe określenie kompetencji dzielnic (wprowadzenie tzw. wyłącznych stref odpowiedzialności dla tych jednostek), (2) zwiększenie środków finansowych dzielnic połączone z poprawą prawa lokalnego i zwiększeniem jakości ich funkcjonowania, (3) zmniejszenie liczby dzielnicowych radnych.

Chcemy dać mieszkańcom poczucie mieszkania w małych lokalnych „ojczyznach”, chcemy dać większy wpływ na funkcjonowanie miasta i dzielnicy, chcemy umożliwić szersze konkurowanie podmiotów. Pomożemy stworzyć Krakowianom ich małe Ojczyzny, zwiększając środki i kompetencje w wydawaniu środków przez dzielnice ale także poprawić mechanizmy kontrolne oraz prawo lokalne.

9. Krakowski Obszar Metropolitalny – Wielki Kraków.

W Europie najlepiej rozwijają się metropolie – duże aglomeracje miejskie, które zapewniają swoim mieszkańcom atrakcyjną pracę, dobry standard życia, pozyskują najlepsze inwestycje, oferują sprawny transport i usługi komunalne. Oczywistym trendem jest lokowanie się mieszkańców także w obrębie podkrakowskich miejscowości. Tak jak Prezydent Leo zaproponował i wdrożył ideę Wielkiego Krakowa, tak my proponujemy nowy Wielki Kraków – Krakowski Obszar Metropolitalny, dla którego wspólnymi siłami będziemy tworzyć politykę urbanistyczną , nowe inwestycje infrastrukturalne , wspólna promocję i politykę gospodarczą. Taki Kraków, z nowymi obszarami zurbanizowanymi, nowymi strefami gospodarczymi, nową infrastrukturą – będzie bardzo atrakcyjnym miejscem pracy, życia i wypoczynku .

10. Zielone Miasto – rekreacja, sport, wypoczynek, realna ochrona terenów zielonych.

Kraków będzie miastem z nowymi parkami, zielonymi osiedlami, z poszanowaniem ochrony środowiska ale i z szacunkiem dla własności prywatnej, będzie miastem rekreacji, ścieżek rowerowych, boisk, osiedlowych centrów. Rozszerzymy współpracę z lokalnymi organizacjami, z lokalnymi stowarzyszeniami dbającymi o ekologię i zrównoważony rozwój, stworzymy nowe sposoby finansowania ochrony terenów zielonych, szybko wdrożymy nowe miejscowe plany zagospodarowania, chroniące najważniejsze obszary zielone. Zwiększymy nakłady na nowoczesny sport wyczynowy, aspirujący do najlepszych w Polsce ale przede wszystkim na masowy sport lokalny, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

11. Kraków Obywatelski.

Chcemy „oddać Kraków mieszkańcom” czyli spowodować aby organizacje pozarządowe działały z wieloletnimi programami, bez konkurowania z miejskimi podmiotami, aby był udział NGO w kontroli dzielnic samorządowych, aby było oddawanie organizacjom pozarządowym szkół, przedszkoli, pomocy społecznej, żłobków, szkoleń, wspierania przedsiębiorczości. Taki Obywatelski Kraków będzie lepiej, odpowiedzialniej i taniej zarządzany. Obywatelskie organizacje Krakowian zrzeszające niepełnosprawnych, sportowców, starszych i młodszych, organizacje patriotyczne i historyczne, wszystkie krakowskie NGO uzyskają czytelny i obiektywny dostęp do możliwości wykupywania przez samorząd usług. Pomożemy krakowskim NGO przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

12. Nowoczesne wspieranie przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy są głównym motorem rozwoju miasta i oczekują nie przeszkadzania ale realnego wsparcia. Nasze główne założenia tego nowoczesnego wsparcia to: (1) niskie podatki i preferencje oraz maksymalnie dobra obsługa przedsiębiorców, (2) preferowanie rozpoczynających działalność gospodarczą ale także przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej, (3) przyspieszenie w planowaniu, obsłudze inwestorów, pozyskiwaniu terenów i ich uzbrajanie, (4) nowoczesna infrastruktura obsługi przedsiębiorczości i inwestycji (5) dokończenie prywatyzacji mienia komunalnego. PO przygotowała, bardzo dobrze przyjęty wśród przedsiębiorców Krakowa, Program Wspierania Przedsiębiorczości i będziemy go konsekwentnie wdrażać. Przygotujemy nową strefę przemysłową Krakowa, gdzie będą mogli się lokować nowi strategiczni inwestorzy .

13. Przemysł naukowy i innowacyjny – wielka szansa rozwojowa Krakowa.

Nowoczesna nauka i przemysł innowacyjny może i musi być nową perspektywą gospodarczą Krakowa. W tym celu Miasto szerzej zaangażuje się w współpracę ze środowiskiem akademickim, pomoże w stworzeniu TBS dla pracowników nauki, pomoże w trybie ppp stworzyć zasób mieszkaniowy dla absolwentów uczelni, wesprze promocję krakowskiego środowiska akademickiego, stworzy preferencyjne warunki dla inwestorów gospodarki innowacyjnej.

14. Promocja – efekty a nie tylko wydawanie pieniędzy.

Kraków musi prowadzić efektywną promocję , gospodarczą, inwestycyjną, turystyczną. Ale musi to być robione efektywnie, z uwzględnieniem wymiernych korzyści,wszędzie poprzedzone dogłębną analizą marketingową. Działania promocyjne, nowe produkty turystyczne, nowe atrakcje muszą być prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne a kontrolowane przez Urząd .Będziemy promować działania powodujące wzrost zamożności Krakowian poprzez sprzedaż mienia, działek, lokali użytkowych, mieszkań, placów targowych.

15. Krakowska kultura – nowoczesna, efektywna, najlepsza w Polsce.

Kraków jest depozytariuszem historii Polski, stąd nasz obowiązek szacunku wobec historycznego dziedzictwa. Kraków to stolica kultury polskiej – stąd nasz plan aby krakowska kultura wysoka – teatry, muzea, festiwale – były absolutnie najlepsze w Polsce, z zapewnionym długoterminowym finansowaniem. Chcemy aby kultura była traktowana jako inwestycja, wymagająca środków ale i dająca ważne wartości. Wzmocnimy krakowskie domy kultury, biblioteki, pomożemy w edukacji kulturalnej młodego pokolenia.

16. Edukacja – uspołecznienie systemu edukacyjnego ,nowe zarządzanie.

Wychowanie młodego pokolenia wymaga dobrych szkół, gimnazjów, szkół średnich wspartych pomocą rodziny. Doprowadzimy do wdrożenia nowoczesnego zarządzania edukacją w Krakowie, umożliwimy na szerszą skalę przejmowanie, tworzenie i prowadzenie szkół, żłobków i przedszkoli przez społeczne organizacje, wesprzemy małe szkoły na peryferiach Krakowa. Szkolnictwo zawodowe przekażemy pod kontrolę samorządów gospodarczych. Zmienimy na sprawdzony w innych miastach sposób zarządzania i obsługi systemu edukacji w Krakowie. Nasza krakowska edukacja będzie najlepsza w Polsce.

17. Pomoc społeczna – dać więcej tym co naprawdę potrzebują.

Należy, wzorem reformy czynszów – zmienić podejście do pomocy społecznej i koncentrować się na najbardziej potrzebujących. Należy też jak największy zakres pomocy przeprowadzać przez organizacje pozarządowe , organizując konkursy na wieloletnie prowadzenie i finansowanie usług w zakresie pomocy.

18. Bezpieczeństwo – nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej i sprawne służby.

Kraków będzie miastem bezpiecznym, ze sprawną, szybko i profesjonalnie reagująca strażą miejską i policją wspieraną przez Miasto. Zainstalujemy nowoczesne wspierane komputerowo systemy monitorujące przestrzeń publiczną, wspomagające zarządzanie służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Wprowadzimy szeroki program edukacji dla bezpieczeństwa. Dzielnice samorządowe uzyskają większy wpływ i kompetencje w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Będziemy rozwijać lokalne centra bezpieczeństwa, gdzie w jednym miejscu znajdzie obsługująca dany obszar miasta placówka straży pożarnej, policji, straży miejskiej

19. Służba zdrowia – nowoczesna i efektywna.

Kolejki i oczekiwania na zabiegi czy proste wizyty to częsta bolączka także Krakowian. Poprzez działania organizacyjne i finansowe wsparcie doprowadzimy do tego, aby nasze szpitale były bardziej dostępne i lepiej zorganizowane. Nie boimy się odważnych działań, jeżeli w efekcie zyskają pacjenci a służba zdrowia będzie lepiej dofinansowana. Rozważymy nowe finansowe i organizacyjne działania w celu zwiększenia środków na krakowską służbę zdrowia. Zmodernizujemy i doposażymy krakowskie szpitale, wzmocnimy leczenie uzależnień w Krakowie.