Program Wspierania Przedsiębiorczości

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Krakowa – tezy do dyskusji.

Grupa radnych PO, szefów kół gospodarczych PO w Krakowie przygotowała założenia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Krakowa. Założenia powstały w wyniku ponad półrocznej pracy zespołu, zostały też poddane wewnętrznym konsultacjom i teraz przedstawiane są Radzie Miasta Krakowa.

 

Obecnie obowiązujący Program Wspierania Przedsiębiorczości został przyjęty uchwałą w 2006 roku i praktycznie od tego czasu nie uległ modyfikacjom. W Programie z 2006 było szereg dobrych i wdrożonych działań, jak pomoc publiczna, szersza informacja o przedsiębiorczości, Punkt Obsługi Przedsiębiorczości gdzie w „jednym okienku” dokonywano rejestracji działalności gospodarczej, ułatwienia dla najemców lokali użytkowych. W Programie 2006 roku było, także szereg dobrych, ale nie wdrożonych realnie działań jak szersza prywatyzacja lokali użytkowych, jak pakiet startowy i kryzysowy, jak szersze i bardziej przyjazne obsługiwanie przedsiębiorców i inwestorów.

Przedstawiony dokument jest pierwszą spójną propozycją – odpowiedzią samorządu Krakowa na kryzys, na globalizację i na wyzwania, które przed gospodarczym Krakowem stoją. Zdajemy sobie sprawę ,że to dopiero szczegółowe działania samorządu pozwolą rozwiązywać problemy gospodarcze w Krakowie . Taką listę działań szczegółowych , wynikających bezpośrednio z niniejszego dokumentu mamy i chcemy ją stopniowo wdrażać. Przyjęcie niniejszych założeń nie tylko określa kierunek tych zmian ale też w wielu przypadkach stanowi o szczegółowych rozwiązaniach . Przedstawiony dokument jest planem działania na kilka następnych lat i dużo będzie zależeć od zaangażowania Rady ale i Prezydenta , który będzie musiał z zaangażowaniem wdrażać przyjęte założenia , w tym także konieczne zmiany organizacyjne i budżetowe . Wydaje się ,że krakowscy przedsiębiorcy ale i mieszkańcy Krakowa oczekują nowego impulsu i nowej wizji gospodarczego rozwoju Krakowa . Niniejszy dokument ma być krokiem w kierunku takiej nowej , nowoczesnej wizji .

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego ma być jedną z głównych osi programu Platformy Obywatelskiej w Krakowie . Chcemy ten program szeroko nagłośnić i zaproponować przedsiębiorcom .

 

Priorytety, cele,główne zadania :

Priorytet 1 – Wspieranie kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzin gospodarczych: indywidualnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej

Cel szczegółowy 1.1 – Zdecydowane wsparcie dla działających w Krakowie małych przedsiębiorców ( osoby prowadzące jednoosobową działalność, samozatrudniający się, drobni kupcy, przedsiębiorcy i rzemieślnicy)

-Przyspieszenie prywatyzacji lokali użytkowych (!)

– mikrogranty , pożyczki i poręczenia na większą skale

– prywatyzacja części placów targowych(!!!)

-programy aktywizacji lokalnej

– osiedlowe centra przedsiębiorczości

-rejestracja działalności przez Internet

-granty targowe

– przeznaczenie części lokali na branże chronione, przetargi celowe(!!)

Cel szczegółowy 1.2 – Wdrożenie systemu wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

-pakiet startowy

-pozyczki i poręczenia na szerszą skalę (!)

-granty startowe

-możliwość lokowania działalności w inkubatorach i mikrocentrach(!!)

Cel szczegółowy 1.3 : Wspieranie przedsiębiorczości edukacyjnej ,innowacyjnej i przedsiębiorczości akademickiej

-pomoc Akademickim Inkubatorom

-granty innowac. dla rozpoczynających działalność z dobrymi pomysłami(!!!)

-międzyuczelniany preinkubator przedsiębiorczości (!!)

– portal innowacyjności krakowskiej(!!)

-targi przedsiębiorczości innowacyjnej (!)

– wykorzystywanie funduszu zalążkowego MARR dla krakowskich firm(!!)

-samorządowa promocja uczelni krakowskich i studiowania w Krakowie (!!)

-Krakowskie Partnerstwo Innowacyjne – Miasto – uczelnie-biznes (!!)

Cel szczegółowy 1.4 : Wspieranie przedsiębiorczości w zakresie turystyki i kultury

– ulgi podatkowe dla hoteli,hosteli, pensjonatów

– wspólna akcja promocyjna

Priorytet 2 – Wspieranie firm w celu zwiększania inwestycji i nowych miejsc pracy.

Cel szczegółowy 2.1 – Wspieranie udziału krakowskich firm w inwestycjach i ogólnie zamówieniach organizowanych przez krakowskie podmioty publiczne

– zmiana założeń przetargowych ,szczególnie w zakresie inwestycji(!!)

–umożliwienie startu mniejszym firmom(!!)

– internetowe aukcje przetargowe UMK i miejskich jednostek(!!)

– szersza informacja o inwestycjach i zamówieniach

Cel szczegółowy 2.2 – Zapewnienie korzystnych warunków lokalizacyjnych przedsiębiorstw na terenie Krakowa

– Obszary strategiczne (!!)

– Lokalne centra aktywności na osiedlach(!!)

– lokalne programy ożywienia gospodarczego(!!)

– bezbudżetowe uzbrajanie terenów pod działalność gospodarczą

Cel szczegółowy 2.3: Przyspieszenie procesu przygotowania inwestycji

– publiczny system śledzenia spraw

– zwiększenie pokrycia planami do 50% powierzchni Krakowa

-Centrum Obsługi Inwestora

– zmiana standardów obsługi

– priorytet obsługi dla Inwestycji z nowymi miejscami pracy

– coroczna ocena jakości obsługi inwestycji

Cel szczegółowy 2.4 : Wdrożenie inwestycji kluczowych dla gospodarczego rozwoju Krakowa

-uznanie ,że 3 obwodnica , Centrum Kongresowe,Hala Sportowo-Widowiskowa i ogólnie dostępny Internet to kluczowa infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorczości

Priorytet 3 – Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji

Cel szczegółowy 3.1 – Nowa, nowoczesna i przyjazna instytucja obsługi przedsiębiorczości i inwestycji w Krakowie, i Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

– Biuro Przedsiębiorczości w UMK

– Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

– Centrum Obsługi Inwestora

– Agendy obsługi w dzielnicach

– coroczna ocena działań UMK w zakresie przedsiębiorczości

– maksymalnie dużo załatwiane przez Internet

Cel szczegółowy 3.2 – Przygotowanie młodego pokolenia do prowadzenia działalności gospodarczej

– granty szkoleniowe dla nauczycieli

– Krakowska Olimpiada Przedsiębiorczości

– konkurs na Młodego Przedsiębiorcę

– staże , praktyki i prace dyplomowe w UMK i mjorg

– granty startowe i innowacyjne

– lokalne inkubatory /mikrocentra przedsiębioczości

– współpraca z uczelniami-międzyuczelniany preinkubator przedsiębiorczości

Cel szczegółowy 3.3 : Współdziałanie władz miasta z organizacjami gospodarczymi i instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość

-rozszerzenie i uaktywnienie Porozumienia na Rzecz Przedsiębiorczości , udział Prezydenta

– cykliczne badania potrzeb przedsiębiorców i oceny obsługi przedsiębiorców

– szerszy udział w działaniach MARR

– współpraca z miastami partnerskimi w zakresie przedsiębiorczości

– współpraca z organizacjami przedsiębiorców Krakowa i powiatu krakowskiego

– patronat organizacji przedsiębiorców nad szkolnictwem zawodowym

Cel szczegółowy 3.4 : Nowoczesna i efektywna promocja gospodarcza , inwestycyjna i turystyczna

– zmiana podejścia do promocji ( liczyć się ma efekt a nie wypełnienie budżetu )

– uzgadnianie założeń akcji promocyjnych z organizacjami przedsiębiorców

– wspólna promocja inwestycyjna i gospodarcza przedsiębiorczości Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

– granty targowe dla przedsiębiorców

Sprawy organizacyjne,plan działania:

Przedstawione założenia będą rozpisywane na szczegółowe zadania , harmonogramy realizacji , będą też określane wymierne wskaźniki realizacji tych celów . Taki szczegółowy program zostanie przygotowany przez powołany dla tego celu zespół roboczy , w skład którego wejdą radni , eksperci i urzędnicy . Zespół ten przygotuje stosowne szczegółowe zapisy i przekaże Radzie Miasta Krakowa do 31 grudnia 2009 . W celu zrealizowania niniejszych Założeń zostanie przygotowany przez w/w zespół cały szereg uchwał szczegółowych , określających szczegółowe warunki i zasady , określające szczegółowe procedury postępowania Miasta i podmiotów gospodarczych. Chcemy przygotować te projekty do 30 czerwca 2010 .