Wojciech Wojtowicz – od 1994 członek i działacz społeczny Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, w latach 1994-98 przewodniczący Branży Usług KKK.  Od  pierwszych dni swojej działalności zżył się z tradycjami krakowskiego kupiectwa, które w roku 2000 postawiło go na czele prastarej 600 letniej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Funkcję tę pełni do 2004 roku. W kadencji 1998-2002 radny Miasta Krakowa.  Dwie kadencje zasiadał w Regionalnym Komitecie Sterującym przy Marszałku  Województwa  Małopolskiego w którym pełnił rolę opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z programowaniem, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa. Od roku 1997 do chwili obecnej społecznie pracuje w Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy przy Państwowej Inspekcji Pracy, a od 1999 w Małopolskiej Radzie Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolskim. Jest współzałożycielem Małopolskiego Klubu Europejskiego (MRE), składającego się z przedstawicieli 12 największych organizacji gospodarczych regionu. W roku 2002 powołany zostaje przez Wojewodę do Małopolskiej Rady Integracji Europejskiej, w której z zapałem prowadzi działalność na rzecz akcesji Polski z Unią Europejską. Członek Rady Polskiej Kongregacji Przemysłowo-Handlowej w Warszawie – współzałożyciel. W latach 1998-2002 uczestniczy w pracach Zespołu Programowego – Porozumienia na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie. Twórca i pierwszy przewodniczący Zespołu Zadaniowego przy Prezydencie miasta Krakowa ds. Wspierania i rozwoju MSP. W roku 2001 powoduje podjęcie przez władze miasta pierwszej, skonkretyzowanej uchwały o wspieraniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Na podstawie wzajemnego porozumienia z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. ustala i negocjuje wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest inicjatorem porozumień o ścisłej współpracy pomiędzy: Krakowską Kongregacją Kupiecką, Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług, Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców, włoską organizacją kupiecką „Confcommercio” z Florencji, Lwowską Kongregacją Kupiecką. Doprowadza do porozumienia środowisk kupieckich ze Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest autorem wielu wystąpień oraz inicjatyw zawodowych i obywatelskich, wnoszonych do Sejmu i Senatu RP, zabiega  aktywnie o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, z jego inicjatywy, po ostatniej katastrofalnej powodzi, zniszczona Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie (Małopolska) otrzymała zebrane w akcji środki finansowe, które pozwoliły na dożywianie uczących się tam dzieci. W.Wojtowicz był także współorganizatorem wydatnej pomocy dla polskich dzieci podczas spotkań w parku im. Jordana w Krakowie oraz polskich nauczycieli i dzieci na Litwie (Biała Waka, okręg Solecznicki) i w wielu innych przedsięwzięć charytatywnych za co  podziękowanie złożyła Janina Ochojska – Prezes Akcji  Humanitarnej dla całego środowiska kupieckiego  KKK. Cała Jego w/w działalność to zdeterminowana i w każdym calu praca społeczna. W czerwcu br. w katastrofalnym pożarze Domu Handlowego „Gigant” w Krakowie, pracę straciło 350 osób oraz ponad 110 firm. W.Wojtowicz, jako jeden z pierwszych w mieście, pospieszył ze spontaniczna pomocą. Utworzył Komitet Kryzysowy i stanął na jego czele, powiadomił o tragedii całe polskie środowisko kupieckie, władze państwowe i regionalne, uruchomił miejskie instytucje i samorządy (terytorialny i gospodarczy), utworzył punkt informacji, gromadził środki materialne, cały oddał się do dyspozycji pogorzelcom. Ta bezprzykładna postawa przyniosła mu wielkie uznanie wśród ogółu mieszkańców Krakowa oraz opinię niestrudzonego w pracy społecznej człowieka, pełnego życzliwości i uczynności dla każdego. W całym swoim dotychczasowym życiu, swą ogromną pilnością i rzadką wytrwałością doprowadził wiele ważnych spraw do pożądanego  skutku, z widoczną korzyścią dla zwykłych  ludzi w Małopolsce. Został odznaczony w 2003 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego, Złotym Krzyżem Zasługi za rozwój przedsiębiorczości w Polsce oraz w 2010 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, Odznaką „Honoris gratia” za działalność społeczna. W 2014 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność charytatywną i społeczną.

Życiorys:

Dane Osobowe:

Wojciech Wojtowicz – krakowianin, urodzony  20 lipca 1958 r. w Krakowie, absolwent Politechniki Krakowskiej, mgr inż. budownictwa lądowego. Absolwent studiów podyplomowych MBA (dyplom polskiej i amerykańskiej uczelni). Żona Barbara,doktor nauk technicznych (PK),  pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, córka Agnieszka, doktor nauk humanistycznych (UJ), pracownik naukowy AWF w Krakowie.

Maksyma życiowa: Na próżno żyje ten, kto nikomu nie przynosi pożytku.

Wykształcenie, uprawnienia, kursy, szkolenia:

Ukończone studia wyższe na Politechnice Krakowskiej w 1982 roku z tytułem magistra inżyniera na wydziale Budownictwa Lądowego.

W 1977-78 studia techniczne w Czechosłowacji na Vysokiej Śkole Doprawnej w Żylinie.

Zdanie egzaminu państwowego na ogólnopolskie uprawnienia do projektowania, nadzorowania i wykonywania prac budowlano-konstrukcyjnych MAP/BO/7090/02 – UAN 369/86.

Złożenie wniosków racjonalizatorskich dotyczących inwestycji przy pracach projektowo-wykonawczych w budownictwie oraz otrzymanie patentów racjonalizatorskich.

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu państwowego w 2001 roku dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i zarządów spółek.

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu państwowego w 2008 na certyfikat kompetencji zawodowych w infrastrukturze transportowej.

Ukończenie studiów podyplomowych MBA w 2010 roku, polskiej i amerykańskiej uczelni – zarządzanie, marketing, finanse.

Praca oraz doświadczenia zawodowe:

Praca na kierowniczych stanowiskach; „Energoprzem-Kraków” 1982-85 – kierownik budowy, 1985-91 „Chemobudowa-Kraków” – kierownik zespołu budów (zarządzanie zespołem ponad 500 osób), koordynacja procesów inwestycyjnych w ramach generalnego wykonawstwa. Od 1991 roku własna działalność gospodarcza  – inżynier budowlany z uprawnieniami projektowo-budowlanymi, współwłaściciel firmy – nadzory inwestorskie. 2009-2014 – Zarząd Infrastruktury Sportowej – z-ca kierownika d/s inwestycji, 2014 – 2017 rok – prezes Chemobudowy – Kraków.

W latach 1988- 90 wyjazd zagraniczny, kierownik kontraktu inwestycji budowlanych w Paryżu z „Chemobudowy-Kraków”.

Członek Rady Nadzorczej Krakowskiej Agencji Rozwoju Turystyki w latach 1996-2000 roku.

(agencja z udziałem skarbu państwa oraz skarbu gminy)

Członek Rady Nadzorczej Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłowo Usługowego 2007 r.

(spółka z udziałem skarbu gminy)

Członek Rady nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego od 2007 roku. – przewodniczący Rady od 2010 roku.

Prowadzenie nadzorów inwestorskich nad wieloma inwestycjami np. rozbudowa stadionu KS Hutnik-przygotowanie do rozgrywek w ekstraklasie i mistrzostwach Europy, rozbudowa toru żużlowego KS Wanda, budowa Orlików 2012 – na oś.Złotej Jesieni, przy ul.Fortecznej, budowa hali sportowej KS Orzeł Piaski Wielki, itd.

Główne dziedziny aktywności zawodowej, kwalifikacje:

-koordynacja procesów inwestycyjnych

-marketing gospodarczy i polityczny

-promocja potencjału regionalnego w kraju i za granicą

-znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego

-rozruch i organizacja przedsięwzięć gospodarczych

-doradztwo inwestycyjne w zakresie obiektów i infrastruktury budowlanej

-zdolności organizacyjne, komunikatywność, zdolności interpersonalne

-kierowanie licznymi zespołami ludzkimi ponad 500 osobowymi w kraju i za granicą

-wieloletnie doświadczenia w negocjacjach z klientami

-wiedza nt. rynku nieruchomości inwestycyjnych

-kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, odpowiedzialność

Działalność samorządowa i społeczna, odznaczenia:

Radny Miasta Krakowa w latach 1998-2002, 2010-2014, 2014-2018, od 2000-2004 prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, od 1997 roku wice-przewodniczacy Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy przy Państwowej Inspekcji Pracy, od 2001 roku członek Bractwa Kurkowego, 1999-2004 roku członek rady konsultacyjnej ogólnopolskiego czasopisma „Atest”.

Od 2000-2002 roku przewodniczący zespołu powołanego przez prezydenta Miasta Krakowa ds. wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie, 1999-2002 roku członek komisji Planowania i Ochrony Środowiska UMK, od 2001-2004 roku członek Regionalnego Komitetu Sterującego przy Marszałku Województwa Małopolskiego – praca nad funduszami z Unii Europejskiej dla Małopolski, od 2002-2004 roku członek Małopolskiej Rady Integracji Europejskiej oraz Małopolskiej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolskim, od 2002 roku członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznakom „Honoris gratia” za działalność społeczną

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP w 2004 roku, za działalność charytatywną i rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP w 2010 roku, za działalność społeczną w Polsce.